ยินดีต้อนรับ !

เงื่อนไขของการบริการขนส่ง

เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้ในข้อที่ 2.2 และ 2.4 เงื่อนไขการให้บริการของเราจะใช้กับเที่ยวบินและส่วนของเที่ยวบินที่เราให้บริการซึ่งจะมีรหัสสายการบินของเราแสดงอยู่ที่ช่อง "ผู้ให้บริการ" ที่บัตรโดยสารของคุณหรือตามข้อที่ได้กล่าวนั้น เรามีภาระผูกพันตามกฎหมายกับคุณ

โปรดดูเงื่อนไขการขนส่งของเราฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของเรา